T.C. SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI
SAVUNMA SANAYİ 360 İNTERNET SİTESİ KULLANICILARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanmıştır. KVKK uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak SSB tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir;

  1. SSB, Savunma Sanayii 360 internet sitesi aracılığıyla kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin verilerini işitsel, elektronik veya yazılı olarak işlemekte ve denetlemektedir.
  2. Söz konusu kişisel veri(ler), Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşbu kapsamda SSB tarafından toplanacak olan kişisel veriler şu şekildedir;

  1. Kullanıcı/Ziyaretçinin Adı-Soyadı,
  2. Kullanıcı/Ziyaretçinin IP Adresi.

Bahse konu olan ve yukarıda sıralanan kişisel veriler, SSB tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla yukarıda açıklanan kişisel verileri işleme şartları kapsamında kullanıcı/ziyaretçi bildirimlerinin işleme alınıp değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak maksadıyla işleme alınabilecektir. Kullanıcı/ziyaretçinin kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SSB’nin Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi No:6-7 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği posta üzerinden kvkk@ssb.gov.tr adresinden e-posta olarak iletebilirsiniz.

“Savunma Sanayii 360”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen “Savunma Sanayii Okuryazarlığı Programı” çerçevesinde hazırlanmıştır.